Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Kolejny atak na Rady Osiedlowe.
2014-05-18

Trwa przepychanka z Urzędem Miejskim, który zmuszony do uwzględnienia poprawek w ordynacji wyborczej postulowanych wielokrotnie przez wyborców ( np. możliwość poprawienia błędnego PESEL-u do 7 dni po złożeniu listy poparcia) wypichcił w lutym projekt statutów osiedli, znakomicie blokujących powstawanie nowych rad Osiedlowych.

Tu nowy projekt statutu Zatorza. A tu: Obecnie obowiązujący statut Zatorza.

Zaopiniowaliśmy ten projekt podobnie jak inne rady – negatywnie – oto nasza opinia:

-------------------------------------------

Szanowny Pan Andrzej Karasińki

Sekretarz Miasta Gliwice

 Opinia doProjektu Statutów Osiedli, w tym Zatorza – luty 2014

 Rada Osiedlowa Zatorze zgłasza następujące uwagi do projektu nowych statutów Osiedli w Gliwicach regulujących funkcjonowanie rad osiedlowych:

 1. Rozdział 3 - pomieszano organizację i zadania osiedla.

Dawny rozdział ZADANIA OSIEDLA powinien zostać tak jak jest.

2. Z dawnego § 7, a obecnego § 4 wyleciał, a powinien zostać punkt 2

„Po upływie kadencji Rady Osiedlowej Zarząd Osiedla działa do dnia wyborów nowego Zarządu Osiedla, ale nie dłużej niż rok”. – inaczej będą niepotrzebne przerwy w działaniu Rady.

 3. W obecnym § 6 należy przywrócić podpunkt e) „Opiniowanie otwierania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia”.

 4. § 15 punkt 5 „poparcie kandydatury przez co najmniej 50 mieszkańców Osiedla, wpisanych do prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydata”. – Absolutnie nie do zaakceptowania. W Osiedlach, gdzie Rad jeszcze nie było, lub były słabe – nigdy nowe nie powstaną. Czy to jest celem projektodawców?

Proponujemy pozostawienie 10 osób popierających, jak to było w poprzednich wyborach.

 5. § 23 Punkt 2. Sprawa zupełnie skandaliczna: konieczność uzyskania 50 głosów przez każdego członka rady może spowodować, że mimo głosowań i wielkich ilości głosów na inne nazwiska, rada nie powstanie z powodu 49 głosów na ostatniego (15) kandydata. Czy o to chodzi projektodawcom?

 6. Należy przywrócić pkt 5 § 23 obecnie obowiązującego statutu

W przypadku niedokonania wyborów Rady Osiedlowej z powodu zbyt małej liczby kandydatów zgodnie z § 23 ust. 4 kolejne wybory mogą odbyć się na wniosek co najmniej 1% mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania, ale nie mniej niż liczba kandydatów określona w § 23 ust. 4. Wniosek o przeprowadzenie wyborów w tym trybie można złożyć po 6 miesiącach, jednak nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów

Jak widzimy w tej kadencji wiele rad utworzyło się właśnie tym trybem. Czy projektodawcy chcą to uniemożliwić?

 Wnioski:

 1. Projekt statutu należy w proponowanym kształcie odrzucić, ponieważ nie gwarantuje on większej samorządności, lecz ją ogranicza.

 2. Sugerujemy Uchwalenie Statutu Osiedli z uwzględnieniem poprawek, po uchwaleniu statutu miasta, jako aktu nadrzędnego.

Z poważaniem

------------------------------------------------------------------

 Niestety naszych uwag nie uwzględniono. Nowy projekt, który poszedł do konsultacji z mieszkańcami nie tylko zawierał krytykowane skandaliczne kryteria, ale jeszcze dodano zakaz agitacji w dniu wyborów, co w przypadku rad jest zupełnie nieuzasadnione, natomiast skutecznie ograniczy frekwencję.

Trwają „konsultacje” Prosimy wszystkich mieszkańców o uwagi mailem na adres:

Andrzej Karasińki  Sekretarz Miasta Gliwice stradomska_m@um.gliwice.pl;  do wiadomości:  zatorze@zatorze.gliwice.pl

 Ale to jeszcze nie wystarczy urzędowi bo ewentualne zmiany wejdą od nowej kadencji.  Otóż właśnie otrzymaliśmy do konsultacji jeszcze nowszy projekt Statutu, który pozbawia Zatorze całej ul. Brzozowej, Chorzowskiej wraz z oczekiwanym od 2 lat Lokalem Rady Osiedla, a także zabiera nam kwartał między Poniatowskiego, Krakusa i Okrzei wraz z ZSTI i nowa halą sportową. Te tereny mają wejść w skład projektowanego Osiedla Baildona powstałego z podziału osiedla Politechnika.

 tu mapka: Tracimy obwód 42 i 43

Tym razem utworzenie osiedla ma nastąpić teraz, w środku kadencji! To wszystko pod pretekstem dostosowania układu okręgów wyborczych, do wymogów ustawy z powodu drastycznego wyludnienia okręgu Sośnica (Sośnica, Politechnika i Ligota Zabrska).  Te wymogi można spełnić na co najmniej 2 inne sposoby. Z czego jeden nie naruszałby obszaru żadnego osiedla.

 Jak można w trakcie kadencji zmieniać strukturę osiedli? Jak taki pomysł tłumaczyć inaczej, jak próbą zniechęcenia do pracy rad, które najprężniej działają? Politechnika jest karana za obronę Parku Chrobrego, a my za aktywność kulturalną.  Więcej szczegółów i mapki w kolejnym artykule.